องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 


เชิญชวนผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลลาดบัวขาว ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าชุมชน

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าชุมชน “ลดร้อน รักษ์โลก”
เรียน   สมาชิกสภา อบต./กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ร่วมมือกับคณะครู
นักเรียนจากโรงเรียนบ้านลาดบัวขาว  คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวทุกหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวบ้านลาดบัวขาวและบ้านโนนแต้ จำนวนทั้งสิ้น 350  คน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน “ลดร้อน รักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน  2560 ซึ่งในวันที่  29 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์รอบสระน้ำบ้านลาดบัวขาว หมู่ที่ 2 และวันที่  30 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์รอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว หมู่ที่  7  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลลาดบัวขาวให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  ลดปัญหาโลกร้อนและเพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกรณรงค์ให้ประชาชน เด็ก เยาวชน  รักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป
           องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านของท่านเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  ในวันที่ 29  มิถุนายน  2560 เวลา 08.30 น. ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์รอบสระน้ำบ้านลาดบัวขาว หมู่ที่ 2 และวันที่  30 มิถุนายน 2560 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์รอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว หมู่ที่  7  (ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาร่วมงานนำอุปกรณ์ เช่น  จอบ  เสียม  พลั่ว ไปร่วม        ในวันปลูกต้นไม้ด้วย) หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2560