องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายณรงค์ ภูมิจันทึก
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  -
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายมนตรี   พันธมาสน์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (8)
  โทรศัพท์ +  090-2834614
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นายธีรพล  จันทโรทัย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  086-9867094
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสาวรัชดาพร คำพิชิต
  ตำแหน่ง +

ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทรศัพท์ +  094-5599590
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสาวพนา จันทรโณทัย
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ +  087-4563606
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสาววาริน ชาเกาะ
  ตำแหน่ง + นักพัฒนาชุมชน 6ว
  โทรศัพท์ +  081-7066117
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสาวสุกัญญา ภูษาแก้ว
  ตำแหน่ง + เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  โทรศัพท์ +  081-14114117
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสมคิด สุขนาคินทร์
  ตำแหน่ง + บุคลากร 6ว
  โทรศัพท์ +  085-4919350
  อีเมล์ +